OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre oplevelsen af sitet og indsamle statistik. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies.
Læs mere om cookies her.

1 ressource center // 4 kommuner // 150.000 borgere // 9.000 virksomheder

Du er her // » Information » Ofte stillede spørgsmål » Spørgsmål om administrationsgebyret

Spørgsmål og svar til Administrationsgebyr

 

Gældende for Lemvig og Struer Kommuner.
 

Information om gebyret for erhvervsaffald finder du herunder:

 

PRINT LISTE  UDVID FANER 

 

 

Gebyrets størrelse

Gebyret for virksomheder udgør i 2018:

Lemvig Kommune 200 kr. ekskl. moms

Struer Kommune 160 kr. ekskl. moms
 

Muligheder for fritagelse

Du kan søge fritagelse for administrationsgebyret for erhverv her

Ansøgningsfristen er 29. oktober 2018 kl. 16.00.

Ansøgninger modtaget efter denne dato behandles ikke, og administrationsgebyret skal betales.

Faktura bliver udsendt efter ansøgningsfristens udløb.

Lovgrundlag og opkrævning

Affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer fastsætter gebyrreglerne.

Derudover er det kommunens regulativ for erhvervsaffald, der er gældende.

Kommunen skal fastsætte og opkræve et administrationsgebyr hos alle virksomheder i kommunen, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registeret) og har en produktionsenhed (P-nr.)

Det gælder dog ikke visse virksomheder/institutioner, der på forhånd er fritaget for betaling af administrationsgebyret. De pågældende brancher og virksomhedsformer fremgår af Affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og bilag 9.

Hvem skal betale?

Alle virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister og har en produktionsenhed (P-nr.) skal betale administrationsgebyr.

Det gælder dog ikke visse virksomheder/institutioner, der på forhånd er fritaget for betaling af administrationsgebyret. De pågældende brancher og virksomhedsformer fremgår af Affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og bilag 9.

Kommunen kan fritage virksomheder for betaling af administrationsgebyret i henhold til Affaldsbekendtgørelsens § 60 stk. 1 – 4.

Kommunen fritager som udgangspunkt ikke efter stk. 4 (virksomheden har ingen egentlig affaldsproduktion), da de fleste virksomheder på et eller andet tidspunkt har noget affald – f.eks. lysstofrør, papir m.m.

Information vedrørende ansøgning om fritagelse

Inden du ansøger, vil vi gerne, at du søger svar i nedenstående menu eller i gældende Affaldsbekendtgørelse


Indtastning af virksomhedsoplysninger
Indtastning af virksomhedens CVR-nr. og P-nr.
Valg af ansøgningsmuligheder (se mere nedenfor)
Fritagelsesansøgning og erklæring (indtastning af oplysninger om virksomhedens affald/situation)
Accepter og ansøg.

Ansøgningen sendes først til Kommunen, når du klikker send. Vær opmærksom på, at du modtager en kvittering, som er sikkerhed for, at ansøgningen er modtaget korrekt i Kommunens system.

I fritagelsessystemet kan du vælge mellem følgende 2 begrundelser:

Omsætning under 300.000 kr. (Anvendes også for lønsumsregistrerede virksomheder med lønsum under kr. 300.000)
Virksomheden er ophørt m.v.

Som udgangspunkt gives der ikke fritagelse med begrundelsen "intet affald".

Omsætning under 300.000 kr.
Virksomheder, som havde en omsætning under 300.000 kr. i kalenderåret to år tidligere fritages for det faste gebyr.
Nye virksomheder, der er startet op året før gebyråret, er ikke omfattet af denne mulighed, hvilket er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer.
En række virksomheder er på forhånd fritaget efter oplysninger fra SKAT.

Lukket m.v.
Virksomheder der er lukket i indeværende år, kan fritages for betaling af administrationsgebyr.
Hvis virksomheden kan dokumentere, at den er lukket, men er fortsat registreret i CVR, kan der søges fritagelse under ophørt m.v.
Virksomheder der kan dokumentere at de er under konkurs eller under tvangslukning, kan fritages for betaling af administrationsgebyr.

 

Du kan søge fritagelse for administrationsgebyret for erhverv her

Ansøgningsfristen er 29. oktober 2018 kl. 16.00.

Hvad dækker administrationsgebyret?

Det faste administrationsgebyr dækker:
Kommunens administration af erhvervsaffaldsområdet herunder administration af anvisningsordninger for virksomheder.
Regulativfastsættelse.
Bidrag til statens affaldsdata- og regulativsystem.
Information om erhvervsaffald.
Konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder.
Planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger.

Gebyret for virksomheder udgør i 2018:
Lemvig Kommune 200 kr. ekskl. moms.
Struer Kommune 160 kr. ekskl. moms.

Bemærk!
Administrationsgebyret dækker ikke adgang til genbrugspladserne og heller ikke afhentning af affald fra virksomheden.

Er administrationsgebyret ikke afskaffet?

Nej - administrationsgebyret er ikke afskaffet.

Alle virksomheder opkræves årligt et mindre gebyr, som dækker Kommunens administrative omkostninger.

Bemærk!
Administrationsgebyret dækker ikke adgang til genbrugspladserne og heller ikke afhentning af affald fra virksomheden.

Intet affald – skal jeg så betale?

I langt de fleste tilfælde er svaret ja.

Kommunen er ikke forpligtet til at fritage med begrundelsen intet affald, og der fritages som udgangspunkt ikke med denne begrundelse.

De fleste virksomheder har på et eller andet tidspunkt noget affald. – f.eks. lysstofrør, el-pærer, papir m.m.

Din virksomhed er fritaget for at betale gebyret, hvis virksomhedens omsætning i kalenderåret 2 år tidligere er under 300.000 kr. 

Nye virksomheder, der er startet op året før gebyråret, er ikke omfattet af denne mulighed, hvilket er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer.

En række virksomheder er på forhånd fritaget efter oplysninger fra SKAT.


 

Bruger ikke genbrugspladsen og får hentet mit affald – skal jeg så betale?

Affaldsgebyret dækker kun administrative omkostninger, og dækker derfor ikke afhentning af affald.

Genbrugspladserne er et servicetilbud for både private og virksomheder.

Private borgere opkræves et fast årligt beløb på ejendomsskattebilletten.

Virksomheder opkræves pr. besøg på genbrugspladsen.
 

Visse virksomheder/institutioner er på forhånd fritaget

Affaldsbekendtgørelsens § 60 indeholder en række kriterier for fritagelse for administrationsgebyret.

Visse virksomheder/institutioner er på forhånd fritaget for betaling af administrationsgebyret. Det gælder virksomheder med 0 eller 0-1 ansatte indenfor bestemte brancher og virksomhedsformer. De pågældende brancher og virksomhedsformer fremgår af Affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og bilag 9.

Endvidere fritages på forhånd virksomheder med en momsomsætning eller lønsum på under kr. 300.000 i det indkomstår, som ligger to år før gebyråret. For offentlige institutioner og virksomheder opgøres det som summen af lønsums- og driftsudgifter. Disse virksomheder fremgår af en liste fra SKAT.

Eventuel ansøgning om fritagelse:
Listen fra SKAT over virksomheder, som på forhånd er fritaget, er ikke udtømmende. Derfor kan virksomheder/institutioner, der kan dokumentere, at deres omsætning var under kr. 300.000 i det indkomstår, som ligger to år før gebyråret, ansøge om fritagelse. Nye virksomheder, der er startet op året før gebyråret, er ikke omfattet af denne mulighed, hvilket er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer.

 

For lønsumsregistrerede virksomheder skal lønsummen være under kl. 300.000 for at blive fritaget.

Kommunen kan i henhold til Affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 4 fritage virksomheder, som ikke har affald. Kommunen er ikke forpligtiget til at fritage virksomheder i henhold til § 60, stk. 4.
I din kommune vurderes det, at alle virksomheder har affald, hvis virksomheden er registreret som aktiv i CVR.
I praksis er det derfor yderst sjældent, at en virksomhed fritages med begrundelsen "ingen aktivitet". Har virksomheden på ansøgningstidspunktet en registreret ophørsdato i CVR, vil der blive meddelt fritagelse.

Virksomheden er ophørt eller inaktiv – skal jeg så betale?

Hvis din virksomhed er ophørt i indeværende år, under konkurs eller tvangsopløsning kan du søge om fritagelse.

Hvis virksomheden ikke er afmeldt CVR-registeret, vil der blive opkrævet erhvervsaffaldsgebyr, men du kan søge om fritagelse.

Du er selv ansvarlig for, at oplysninger er korrekte.
Det er alene virksomheden selv, der kan afmelde sin registrering - kommunen kan ikke afmelde en virksomhed i CVR.
Du kan se din virksomheds registreringer på www.cvr.dk
Registreringen kan ændres på virk.dk med digital signatur, eller du kan kontakte Erhvervsstyrelsen på tlf. 33 30 77 00.

Hvis du får rettet oplysninger i CVR-registeret, skal du være opmærksom på, at det først får virkning i forbindelse med opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret fra næste 1. januar.

Virksomhedens branchekode er forkert – Hvad skal jeg gøre?

Kommunen får oplysninger fra CVR-registeret.
Du kan se din virksomheds registreringer på www.cvr.dk
Registreringerne kan ændres på virk.dk med digital signatur, eller du kan kontakte Erhvervsstyrelsen tlf. 33 30 77 00.

Hvis du får rettet oplysningerne i CVR-registeret, skal du være opmærksom på, at ændringen først får virkning i forbindelse med opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret fra næste 1. januar.

Gebyret for indeværende år skal betales.

Klagevejledning

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 48 stk. 5, kan du ikke klage administrativt over gebyrafgørelser.

Du kan søge om at få rejst Kommunens afgørelse ved en domstol.
Dette skal ske senest 6 måneder efter, at du har modtaget fakturaen.

Er du i tvivl, kan spørgsmål rettes til: Nomi4s tlf. 96 10 62 51 eller søg svar på denne side.

 

Der er lukket for ansøgning om fritagelse for administrationsgebyr.

Sidste ansøgningsfrist var den 29.10.2018 kl. 16.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDKONTOR
Hjermvej 19, 7500 Holstebro
Tlf. 70 200 226


ADMINISTRATION
Tlf. 9610 6249
administration@nomi4s.dk

BORGERSERVICE
Tlf. 9610 6240
borgerservice@nomi4s.dk

BESØGS- OG SKOLETJENESTE
Tlf. 9687 9204
skoletjenesten@nomi4s.dk

ERHVERV
Tlf. 9610 6640
erhvervsaffald@nomi4s.dk

DEPONI
Tlf. 9610 6647
deponi@nomi4s.dk