Deponi

Som leverandør af mineralsk affald til deponering, skal nedenstående anvisninger følges.

Piktogram deponi

Deponi Kåstrup

Kåstrupvej 20-22
7860 Spøttrup

Find vej


Åbningstider
Mandag, tirsdag og torsdag: 07.00-15.00
Fredag: 07.00-14.00
Lørdag, søn- og helligdage: lukket


Brug for hjælp?

Kontakt Deponiafdelingen
Vejebod i Kåstrup tlf. 96 87 92 00 
Driftsleder tlf. 96 87 92 06
deponi@nomi4s.dk

Telefontid
Mandag til fredag 7.00 - 16.00
Lørdag, søn- og helligdage: lukket

Procedure for aflevering af affald til deponi

Fra 1.1.2020 modtages kun mineralsk affald (asbest) til deponiet på Affaldscenter Kåstrup.

Lemvig Kommune

Asbestaffald Rekvirer deklaration på tlf. 9610 6645. (kan ikke udfyldes online)

Holstebro Kommune

Asbestaffald Rekvirer deklaration på tlf. 9610 6645. (kan ikke udfyldes online)

Struer Kommune

Asbestaffald Rekvirer deklaration på tlf. 9610 6645. (kan ikke udfyldes online)

Skive Kommune

Asbestaffald Deklarationen kan udfyldes online her

Thisted Kommune

Asbestaffald Deklarationen kan udfyldes online her

Morsø Kommune

Asbestaffald Deklarationen kan udfyldes online her

Myndighederne har fastsat en anlægsspecifik positivliste over affald, som kan deponeres i deponiet i Kåstrup.

Hent deklaration her

Deponeringsegnet affald, der ikke er sorteret korrekt i henhold til modtagekrav vil blive afvist.

Gældende positivliste for enheder til mineralsk affald til deponiet på Affaldscenter Kåstrup:

EAK-gruppeEAK-kodeAffaldstypeBemærkninger
01 Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk kemisk behandling af mineraler
 01.04 Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler
 01.04.12Fast og flydende mineralaffald samt andet affald fra vask og rensning af mineraler, bortset fra affald
henhørende under 01 04 07 og
01 04 11.
Affald i form af våde pressede plader bestående af en blanding af mikro silica, brændt kalk, organiske fibre og evt wollastonit foruden slam fra rengøring i samme proces. Pressede autoklaverede ufuldstændigt tørrede plader.
10 Affald fra termiske processer
 10.01 Affald fra kraftværker og andre forbrændings-anlæg (med undtagelse af 19)
 10.01.01Bundaske, slagge og kedelstøv
(bortset fra kedelstøv henhørende under 10.01.04).
Aske.
 10.09 Affald fra jernstøberier
 10.09.08Brugte støbekerner og –forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 07. 
 10.09.12Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 og 11.Støbesand o.l.
 10.10 Affald fra metalstøberier
 10.10.06Ubenyttede støbekerne og –forme, bortset fra affald henhørende under 10.10.05.Støbesand fra jern og metalstøberier.
12 Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast
 12.01 Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast
 12.01.17Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under 12.01.16.Affald fra sandblæsning af metal.
17 Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde)
 17 06 Isoleringsmateriale og asbestholdige byggematerialer
 17 06 05Asbestholdige byggematerialer.Cementbunden asbest fra bygge- og nedrivningsprojekter og fra
genbrugsanlæg.
 17 06 06Asbestholdige byggematerialer, støvende.Asbest fra bygge- og nedrivningsprojekter.

 

Hvad sker der med affald til deponering?

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up