Anmeldelse af byggearbejde i Skive Kommune 

Du har valgt

Årstallet for bygning, anlæg og evt. renovering (herunder skift af termoruder) er fra perioden 1950-1977.

Dette betyder at du skal anmelde via nedenstående formular.

Er dit valg IKKE korrekt - gå venligst tilbage og foretag et nyt valg

Anmeldelse af byggearbejde

Anmeldelsen er indsendt af *

Bygherre

Entreprenør

Ejendommens adresse samt bygningsoplysninger

Oplysninger om bygningsnummer og opførelsesår kan findes på www.ois.dk
Hvis bygningen er renoveret, f.eks. ved tilbygning, udskiftning af vinduer eller maling inde eller ude, angives også året for renoveringen.

Oplysninger om tidsplan

Skive Kommune meddeler en midlertidig tilladelse til støv- og støjfrembringende aktiviteter. Hvis der ikke angives oplysninger om startdato osv. kommer denne tilladelse til at gælde 6 uger fra modtagelse af nedrivningstilladelsen og i tidsrummet 7.00-16.00 på hverdage.

Oplysninger om PCB

PCB er en miljøgift, som i perioden 1950-1977 blev anvendt til mange formål, bl.a. i maling og fugemateriale. Erfaringer viser at PCB findes i rigtig mange bygninger fra perioden og de skal derfor screenes for PCB. Hvis screeningen viser at der er risiko for at der findes PCB i bygningen, skal der laves en kortlægning af de bygningsdele, som kan indeholde PCB. Skive Kommune opfordrer til at screening og kortlægning fortages af personer med kendskab til anvendelse af PCB i bygninger. For at sikre at PCB-screeninger udføres korrekt, foretages der stikprøvekontrol af indsendte screeninger. Læs om håndtering af PCB affald på www.pcb-guiden.dk

Bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977 kan indeholde miljøgiften PCB. Bygninger fra denne tidsperiode skal derfor screenes. Screening foretages ved at svare på nedenstående spørgsmål.

Du skal være opmærksom på, at elektrisk udstyr med kondensatorer f.eks. belysnings-armaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer, pumper, samt højspændingsinstallationer herunder transformatorer, kondensatorer eller strømgennemføringer, der vurderes at være fra perioden 1950-1986 kan indeholde PCB, og skal håndteres som PCB-holdigt affald.

Hvem har udført screeningen

Kortlægning af PCB

Hvis du har svaret JA til et eller flere af spørgsmålene, skal der jf. Affaldsbekendtgørelsens § 79 foretages en kortlægning af de bygningsdele, som kan indeholde PCB. 
Kortlægningen skal som minimum redegøre for nedenstående:

  1. Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen.
  2. Dato for kortlægningen.
  3. Resultat af analyser af repræsentative materialeprøver og en beskrivelse af den visuelle vurdering, der ligger til grund for materialeprøver.
  4. Forekomsten og mængden af PCB-holdigt materiale.
  5. Placering af PCB-holdigt materiale angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl.
  6. Hvordan PCB-holdigt materiale gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret.
  7. Hvordan PCB-holdigt materiale er planlagt fjernet og håndteret.

Affaldstransportør

I denne rubrik oplyses om den/de affaldstransportører, der anvendes. Affaldstransportører skal være registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister, som kan findes her: https://www.affaldsregister.mst.dk

Er transportør registreret i det Digitale Affaldsregister? *
Er transportør registreret i det Digitale Affaldsregister? *
Er transportør registreret i det Digitale Affaldsregister? *
Er transportør registreret i det Digitale Affaldsregister? *

Affald til direkte genbrug

Ved direkte genbrug anvendes nedbrydningsmaterialer til samme formål som tidligere.
Direkte genbrug kan f.eks. være at anvende mursten til at bygge nye bygninger.

Affald til Genanvendelse/nyttiggørelse

Ved genanvendelse/nyttiggørelse anvendes affaldet til et nyt formål i stedet for det oprindelige. Det kan f.eks. være metal, der smeltes om til nye produkter eller affaldspapir, der anvendes til at lave nyt papir.

Affald til forbrænding

Affald skal så vidt muligt genbruges eller genanvendes, men affald som ikke kan genbruges eller genanvendes, kan forbrændes og udnyttes til at lave varme og energi. Forbrændingsegnet affald kan f.eks. være tæpper, møbler eller ikke-genanvendeligt papir og pap.

Affald til deponi

Affald, som hverken kan genbruges, genanvendes eller forbrændes, skal deponeres. Affald til deponi kan afleveres til Skive Kommunes affaldsanlæg på Kåstrupvej 20, 7860 Spøttrup. Deponi-affald skal deklareres på forhånd. Se mere om deponiaffald her: www.nomi4s.dk

​Farligt affald

Farligt affald skal altid frasorteres til øvrige affald og må ikke sammenblandes. Farligt affald kan f.eks. være batterier og akkumulatorer, lysstofrør, spraydåser eller affald forurenet med PCB, kviksølv eller bly. Ved aflevering af bly- eller pcb-holdigt farligt affald, skal Nomi4S kontaktes vedr. emballering.

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up